image

Air rifles on cub camp

Sam on rifles

Sam on air rifles

Go ahead punk

“Go ahead punk, make my day”